Kontakty

Přijímání oznámení – whistleblowing

V souladu se zákonem č. 171/2023Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“), zřídil PARKER INTERNATIONAL CZECH s.r,o, jako povinný subjekt tzv. vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“) a určil příslušnou osobu odpovědnou za přijímání oznámení a nakládání s ním, jíž se stal. Ing. Marek Šnajdr.

Příslušná osoba přijímá a vyřizuje oznámení, které podal zaměstnanec nebo jiná osoba ve vztahu ke společnosti PARKER INTERNATIONAL CZECH s.r.o. , tedy osoba, která pro povinný subjekt vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů (dále jen „oznamovatel“).

Anonymní podání nejsou považována za oznámení a příslušná osoba je neprošetřuje.

Oznámení lze podat:
1. Písemně v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb s uvedením textu „Whistleblowing – NEOTVÍRAT“, na adresu PARKER INTERNATIONAL CZECH s.r.o., Nad Kovárnou 185, Kněževes, 252 68 v listinné podobě vložením do schránky pro příjem oznámení, která je označena „Příjem oznámení podle zákona č. 171/2023, o ochraně oznamovatelů“, a je umístěna v prostorách vstupu před vchodem do budovy,
2. Prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu oznameni@parkerinternational.cz .
3. Ústně – osobně Ing. Markovi Šnajdrovi.
4. Telefonicky na telefonním čísle +420 222 287 111.

Obsah schránky pro příjem oznámení a elektronická pošta jsou pravidelně kontrolovány a příslušná osoba vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení ve lhůtě 7 dnů od jeho přijetí.

V souladu s § 2 zákona o ochraně oznamovatelů oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Dále obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u společnosti PARKER INTERNATIONAL CZECH s.r.o. nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem zaměstnání či obchodní činnosti a splňuje skutkovou podstatu alespoň jedné z následujících oblastí:
1. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
2. porušuje zákon o ochraně oznamovatelů,
3. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
• finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
• daně z příjmů právnických osob,
• předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
• ochrany spotřebitele,
• souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
• bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
• ochrany životního prostředí,
• bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
• radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
• hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
• ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
• ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
• ochrany finančních zájmů Evropské unie podle článku 325 Smlouvy o fungování Evropské unie, nebo
• fungování vnitřního trhu podle článku 26 odst. 1 a 2 Smlouvy o fungování Evropské unie včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měl mít pádný důvod se domnívat, že jím oznamované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno. Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká, a promyslet jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení.